Feng Hui

Feng Hui

Contact Feng Hui我从事婚礼摄影已经有三年以上的时间,我喜欢在婚礼中去寻找那些人与人之间的关系,以及人们之间细微的情感表达。而这一切都是在真实自然的状态下发生的,我用相机捕捉这些珍贵的瞬间,相信这些照片是具有生命力的,它能够在几年、几十年后仍然让观看者感动。
Read More

7 Real Couples

Wang + Jiang
WANG + JIANG
May 27, 2017
Tan + Zhao
TAN + ZHAO
May 14, 2017
Ma + Wang
MA + WANG
April 16, 2017
Zhang + Huang
ZHANG + HUANG
April 15, 2017
View More